داشتن پشتکار، تفاوت ظریف بین شکست و کامیابی است.
 
 
  نيمكت آنلاينامروز كدام نيمكت را ورق مي زنيد؟آرشيو شماره هاي پيشين