یک جمله‌ی فوق‌العاده، که در ایستگاه‌های اتوبوس در ژاپن نوشته شده است ...