روزهٔ دل، بهتر از روزهٔ زبان و روزهٔ زبان، بهتر از روزهٔ شکم است.