زود تر جواب دهید خواهش می کنم!!!!!!!!! آیا می توانم دو بار از امکانات دولتی استفاده کنم؟ ساعت مطالعه برنامه ریزی ادامه تحصیل