برگشت از کارشناسی مکانیک و دادن کنکورپزشکی تحصیل همزمان در 2 رشته در مقاطع مختلف وقت کم آوردن عجله زیاد در مطالعه کاردانی فنی و حرفه ای