همزماني آزمونهاي گاج با قلم چي سوال: آیا رشته های فنی هم میتوانند کنکور رشته های نظری را بدهند؟ انتخاب رشته تعویض منطقه و بهبود شرایط تحصیل طرز عضويت در امتحانات اينترنتي گاج