صحبتی مستقیما با جناب آقای مهدی حقیقت.... نمره کم تغییر رشته برنامه ریزی روزانه تدریس در مدارس اوزش از راه دور