دانشجوی انصرافی و شرکت در کنکورهنر نیم سال اول یا دوم در انتخاب رشته برنامه ریزی شرکت درکنکور94رشته گرافیک شرکت مجدد در کنکور سراسری با داشتن مدرک ارشد