خدایا! پستی دنیا و ناپایداری روزگار را همیشه در نظرم جلوه‌گر ساز، تا ...