در آفرینش آسمانها و زمین ، و آمد و شد شب و روز ، و کشتیهایی که در دریا به سود مردم در حرکتند . . .